Algemene Voorwaarden

1. Definities

De maatschap : Lot Bewindvoering, gevestigd te Den Dolder, die uit natuurlijke en rechtspersonen bestaat. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Cliënt : De contractspartij van de maatschap.

Het kantoor : De maatschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als lid van de maatschap, of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de maatschap verbonden natuurlijke en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.

Honorarium : De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) - exclusief kantoorkosten en verschotten - die de maatschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

Verschotten : De kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten : De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

2. Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht


a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de maatschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan de maatschap slechts worden vertegenwoordigd door aan ons kantoor verbonden advocaten.
b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan de maatschap te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.

4. Declaratie


a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
c. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. 
Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die o.g.v. de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling


a. Betaling van declaraties van de maatschap dient te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
b. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
c. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10 % van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.

6. Aansprakelijkheid


a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) de maatschap, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
c. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Deze voorwaarden zijn op 1 december 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 51313979.
 

Lot Bewindvoering

Postbus 856
3700 AW Zeist

Telefoon 030 - 889 42 61
E-mail Lot Bewindvoering

Telefonisch spreekuur cliënten:
Ma, di, wo- en donderdag
van 09.00-12.00 uur

  © 2019 Lot Bewindvoering | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring en Disclaimer | Inloggen | Site by TerKuileDesign