10 meest gestelde vragen

Staat uw vraag niet bij de tien meest gestelde vragen? Stuur dan uw vraag naar Lieselot@lotbewindvoering.nl en u ontvangt spoedig antwoord.

 1. Wat houdt bewindvoering in?

 2. Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?

 3. Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?

 4. Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

 5. Wanneer eindigt het bewind van rechtswege?

 6. Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

 7. Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

 8. Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

 9. Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

 10. Wat wordt onder bewind gesteld?

 

1. Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een Rekening & Verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter, bij beëindiging van het bewind een eindverantwoording <<


2. Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?

 • als cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
 • als de administratie niet meer te overzien is
 • als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt
 • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
 • als de cliënt geen overzicht meer kan geven van zijn financiën
 • als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaaast nog beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden <<


3. Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?

 • Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering:
  de cliënt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd).
 • er moet een geregeld inkomen zijn
 • schuldenlast moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden)
 • schuldenlast welke niet meer inpasbaar zijn in het budget dienen via een apart traject gesaneerd te worden (bijv. WSNP) <<


4. Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen. <<

5. Wanneer eindigt het bewind van rechtswege?

 • als de cliënt overlijdt.
 • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.
 • als een bewindvoerder overlijdt of ontslagen wordt. <<


6. Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten. <<


7. Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing. <<


8. Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn, mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. <<


9. Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Op het moment dat Lot Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam. <<


10. Wat wordt onder bewind gesteld?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed. <<Lot Bewindvoering

Postbus 856
3700 AW Zeist

Telefoon 030 - 889 42 61
E-mail Lot Bewindvoering

Telefonisch spreekuur cliënten:
Ma, di, wo- en donderdag
van 09.00-12.00 uur

  © 2024 Lot Bewindvoering | Sitemap | Privacyverklaring en Disclaimer | Inloggen | Site by TerKuileDesign