Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging 17 mei 2018

In dit document staat omschreven hoe Lot Bewindvoering per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Lot Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

- Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

- Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum

- Gegevens over uw gezinssituatie

- Gegevens over uw inkomsten en uitgaven

- Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Lot Bewindvoering zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

- Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid

- Informatie over uw geloofsovertuiging

- Andere bijzondere gegevens die voor Lot Bewindvoering van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Vaak moet Lot Bewindvoering uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Lot Bewindvoering wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen. Lot Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Lot Bewindvoering is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Lot Bewindvoering worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Smart FMS, zijn extra beveiligd.

Vragen? Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met E.C. ter Kuile-Schothorst, info@lotbewindvoering.nl.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@lotbewindvoering.nl. Lot Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Lot Bewindvoering

Postbus 856

3700AW Zeist

M info@lotbewindvoering.nl

T 06-21847709

 

 

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lot Bewindvoering met zorg samengesteld. Daar voor de juistheid en volledigheid van de informatie niet kan worden ingestaan, wenst Lot Bewindvoering hiervoor geen aansprakelijkheid te accepteren. Lot Bewindvoering aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Lot Bewindvoering verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Lot Bewindvoering worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

Het auteursrecht op deze website ligt bij Lot Bewindvoering tenzij anders vermeld. Zonder toestemming van Lot Bewindvoering is het niet toegestaan enig (beeld)materiaal te vermenigvuldigen of openbaar te maken in welke vorm dan ook. Toestemming aanvragen kan schriftelijk via: lieselot@lotbewindvoering.nlSuggesties ter verbetering alsmede op- of aanmerkingen over de inhoud van deze website, kunt u eveneens per e-mail aan ons kenbaar maken.

Lot Bewindvoering

Postbus 856
3700 AW Zeist

Telefoon 030 - 889 42 61
E-mail Lot Bewindvoering

Telefonisch spreekuur cliënten:
Ma, di, wo- en donderdag
van 09.00-12.00 uur

  © 2024 Lot Bewindvoering | Sitemap | Privacyverklaring en Disclaimer | Inloggen | Site by TerKuileDesign